CLARA PACTA S C ANNA KRAMARZ HENRYK KRAMARZ

Kontakt email, www
Przyjaźni 36 zobacz inne firmy z Przyjaźni
20-314 Lublin , woj. Lubelskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Istnieje wiele kryteriĂłw i klasyfikacji ubezpieczeń.Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić naosobowe i majątkowe.Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokryciepotrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń w życiuczłowieka (choroba, uszczerbek na zdrowiu, dożycie określonegowieku lub śmierci)Ubezpieczenia majątkowe toubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej.Mają one na celu pokrycie strat materialnych, w wyniku wystąpieniaszkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od rodzaju ryzyka i/lubprzedmiotu ubezpieczenia np.:- ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowychnieruchomości, mienia ruchomego etc...- ubezpieczenie mienia w transporciePodstawowe rĂłżnice między produktami ubezpieczeń osobowychi majątkowychKryteriaUbezpieczenia osoboweUbezpieczenia majątkowePrzedmiotRyzyko osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do pracyubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe)Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkoweosoby ubezpieczonej.PodmiotOsoby fizyczneOsoby fizyczne i prawneSzkodaMa charakter niewymierny w pieniądzu i nie zawsze macharakter negatywnyMa charakter wymierny w pieniądzu i zawsze charakterzdarzenia negatywnegoSuma ubezpieczeniaSwobodnie ustalona przez strony umowyUstalona na podstawie wartości przedmiotuubezpieczeniaCharakter świadczeniaŚwiadczenieOdszkodowanieCzasZazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku)Wyłącznie krĂłtkoterminowe (do 1 roku)Według ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia możnapodzielić na obowiązkowe idobrowolnePodział ten wynika z faktu, żeUstawodawca wyodrębnił z pakietu rĂłżnych ubezpieczeń te, ktĂłreposiadają szczegĂłlny charakter społeczny ochrony ubezpieczenioweji określił je jako ubezpieczenia obowiązkowe. Przeważają tuubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniające ochronę dĂłbrmajątkowych i osobistych osĂłb trzecich np.:•odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdĂłwmechanicznych za szkody zwiazane z ruchem tych pojazdĂłw• odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzeniagospodarstwa rolnego•ubezpieczenie budynkĂłw wchodzących w skład gospodarstwarolnego od ognia i innych zdarzeń losowych•ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej np.doradcĂłw podatkowych , notariuszy, adwokatĂłw,radcĂłw prawnych, agentĂłw ubezpieczeniowych (multiagentĂłw) ibrokerĂłw i innych, a także np. podmiotĂłw przyjmującychzamĂłwienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przyudzielaniu tych świadczeńWarunki ubezpieczeń obowiązkowych są jednolite, gdyżwynikają z ustawy, zakłady ubezpieczeń mogą konkurować jedyniestawką za te ubezpieczenia. Brak obowiązkowego ubezpieczenia przezpodmiot zobowiązany do jego zawarcia skutkuje nałożeniem grzywnyprzez organy administracji państwowej.Ubezpieczenia dobrowolne są to wszystkie inne ubezpieczeniaoferowane przez zakłady ubezpieczeń. Ich ilość jest praktycznenieograniczona...i wynika jedynie z praw podaży i popytu.Inny popularny podział ubezpieczeń dzieli je na: ubezpieczeniaspołeczne i gospodarcze.Ubezpieczenia społeczne to system organizowany przez państwozapewniający pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznychfunduszĂłw składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy,starości i śmierci. Ubezpieczenia społeczne ściśle związane są zpracowniczym, spĂłłdzielczym lub innym stosunkiem pracy. Zadaniemtych ubezpieczeń jest ochrona zdrowia jak i zdolności do pracyosoby ubezpieczonej. ZarĂłwno zakład pracy (pracodawca) a takżepracownik opłaca składkę za to ubezpieczenie. W Polsceubezpieczeniami społecznymi zajmuje się Zakład UbezpieczeńSpołecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Ubezpieczenia gospodarcze to zarĂłwno ubezpieczenia majątkowe jak iosobowe, regulowane są normami prawa cywilnego i państwowego.