Edyta Pierzak, Piotr Kardyna

Kontakt email, www
w Kielc 16/14
25-516 Kielce , woj. Świętokrzyskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Likwidacja szkd - numery telefonw doTowarzystwProcedura likwidacji szkodySkadka ubezpieczeniowa AC,rataJak dugo jest wane OC/AC po zakupiesamochodu?Co to jest udzia wasny?Co to jest szkoda cakowita?Likwidacja szkd - numery telefonw do TowarzystwWarta 0 801 308 308 lub 0 502 308 308PZU 0 801 115 555 lub (48 22) 566 55 55Hestia 0 801 107 107 lub (48 58) 555 55 55Allianz 0 801 10 20 30 lub (022) 567-12-02Inter Risk (48 22) 537 68 00 lub Kielce +48 41 343 47 40Generali 0 801 343 343 lub (48 22) 874 56 54Procedura likwidacji szkodyProcedura likwidacji szkody rozpoczyna si w momencie jejzgoszenia ubezpieczycielowi. Zakad ubezpiecze zobowizany jest wcigu 7 dni podj czynnoci likwidacyjne. Ubezpieczony nie powinien zaprzez ten czas zmienia stanu faktycznego, chyba, e zmiana ta suyochronie majtku przed dalsz szkod.Podjcie czynnoci likwidacyjnych przez ubezpieczyciela oznacza wpraktyce wizyt pracownika firmy ubezpieczeniowej, zwanegolikwidatorem w miejscu ubezpieczenia. Likwidator ocenia idokumentuje rozmiary szkody. W toku dalszych czynnoci towarzystwoustala bezporedni przyczyn szkody i zasadno roszczenia.Ubezpieczony ze swej strony powinien dostarczy rachunek strat iinne dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela np. protok policyjny.Po okreleniu wysokoci szkody i zebraniu kompletu dokumentw powinnanastpi wypata odszkodowania lub jej odmowa. Najczciej stosowanytermin likwidacji to 30 dni od daty zgoszenia szkody.Pod pojciem szkody rozumiemy kady uszczerbek, ktrego poszkodowanydozna wbrew swej woli. Szkoda moe mie charakter niemajtkowy lubmajtkowy.Szkoda ma charakter niemajtkowy, gdy jest konsekwencj naruszeniadbr osobistych. Gdy mamy do czynienia ze strat, a wic zmniejszeniemmajtku poszkodowanego lub utraconymi korzyciami, to szkoda macharakter majtkowy. Moemy mwi o utraconych korzyciach, gdy naszmajtek na skutek straty nie wzrs tak, jakby to mogo nastpi, gdybyokrelone zdarzenie nie zaistniao. Tyle definicja.Pamitajmy jednak, e nie kada szkoda rodzi odpowiedzialnoodszkodowawcz zakadu ubezpiecze. Innymi sowy nie po kadej szkodzietowarzystwo ma obowizek wypaty odszkodowania. Obowizek ten powstajewwczas, gdy zdarzenie, ktre przyczynio si do powstania szkody,objte jest zakresem umowy ubezpieczenia i jest wymienione w OWU.::do gry::Skadka ubezpieczeniowa AC, rataGeneraln zasad jest, i skadka ubezpieczeniowa powinna byzapacona w caoci w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Czstojednak ze wzgldw rynkowych zakady ubezpiecze zgadzaj si na rozoenieskadki na raty: 2, 4, a ostatnio nawet 12.Niezapacenie w terminie kolejnej raty skadki moe powodowa ustanieodpowiedzialnoci ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy tak zapisano wo.w.u. oraz dodatkowo, gdy ubezpieczyciel po upywie terminu zapatyskadki wezwie nas do jej zapaty z zagroeniem, e brak zapaty wterminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanieodpowiedzialnoci.Powysze nowe reguy dotycz umw ubezpieczenia zawartych od dnia 10sierpnia 2007 r.Ponadto w pewnych przypadkach moemy ubiega si o zwrot skadki zaniewykorzystany okres ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy umowawygasa przed upywem okresu, na ktry zostaa zawarta np. gdy wokresie ubezpieczenia dokonujemy sprzeday pojazdu.::do gry:: Jakdugo jest wane OC/AC po zakupie samochodu?1. Umowa ubezpieczenia pojazdw od uszkodze AUTOCASCO rozwizujesi z chwil zbycia pojazdu.2. W razie zbycia pojazdu, ktrego posiadacz zawar umowubezpieczenia OC posiadaczy pojazdw mechanicznych, na nabywcprzechodz prawa i obowizki zbywcy wynikajce z tej umowy. Oznaczato, e sprzedajc pojazd zbywca zobowizany jest przekaza nabywcy swojumow ubezpieczenia. Nabywca pojazdu ma prawo korzysta z tej umowydo koca okresu, na jaki zostaa zawarta oraz zobowizany jest douregulowania nieopaconej czci skadki, za okres od dnia nabyciapojazdu do koca trwania umowy.Ustawodawca rwnie okreli sytuacj, w ktrej umowa moe si rozwizaprzed kocem okresu, na jaki zostaa zawarta (przez zbywc). Nastpujeto w przypadku wypowiedzenia tej umowy przez nabywc. Nabywca moeotrzyman umow wypowiedzie przed zakadem ubezpiecze w terminie 30dni od dnia nabycia pojazdu - wtedy ta umowa rozwizuje si wraz zupywem 30 dnia nastpujcego po dniu nabycia.::do gry:: Coto jest udzia wasny ?Udzia wasny to najczciej procentowo lub rzadziej kwotowookrelona wysoko potrcenia z odszkodowania w kadej zgoszonejszkodzie.Rozpitoci w okreleniu wysokoci udziau wasnego s znaczne i ksztatujsi na poziomie od 5 do 50%.Oczywicie od wysokoci udziau wasnego zaley wysoko skadki tzn. imwyszy udzia wasny tym nisza skadka i odwrotnie. Udzia wasny oznaczabdzie, e otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o okrelony w umowieudzia wasny.Zwykle zawierajc umow ubezpieczenia udzia wasny mona wykupi poprzezzapat dodatkowej skadki, co oznacza bdzie, e zakad ubezpieczewypaci nie redukowane o jego warto odszkodowanie.Przy wykupieniu udziau wasnego w penej wysokoci odszkodowanie niebdzie pomniejszone.::do gry:: Coto jest szkoda cakowita ?Za szkod cakowit w ramach ubezpiecze autocasco (inaczej jest wubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdw mechanicznych) towarzystwauznaj takie uszkodzenia, ktrych koszt naprawy przekroczy okrelon wwarunkach umowy (o.w.u.) procentowo warto samochodu, jak uznaj zaprg ekonomicznej opacalnoci naprawy uszkodzonego pojazdu.Zazwyczaj jest to prg od 60 do 80% wartoci rynkowej pojazdu.Zakwalifikowanie szkody jako cakowitej powoduje zmian sposobuwyliczenia odszkodowania.Odszkodowanie nie bdzie wypacone na podstawie przewidywanejwysokoci kosztw naprawy, a na podstawie rnicy pomidzy wartocipojazdu przed szkod a wartoci wraku.Praktycznie uprawniony do odszkodowania otrzyma rnic pomidzywartoci rynkow pojazdy sprzed szkody a wartoci wraku pojazdu.Jeeli, zdaniem wykonawcy naprawy, koszty naprawy nie przekroczustalonego procentowo progu, ubezpieczajcy powinien otrzyma wycenkosztw naprawy pojazdu wykonan przez zakad ubezpiecze, uzasadniajcprzekroczenie ustalonego progu.Jeeli wykonawca naprawy wykona j taniej, rachunki dokumentujceusunicie szkody oraz zawiadczenie z wynikiem badania technicznegostanowi podstaw do dania pokrycia szkody na podstawie okazanychrachunkw. Oczywicie zaley to rwnie od zapisw znajdujcych si wwarunkach umowy (o.w.u.)::do gry::