ENS ubezpieczenia Agencja ubezpieczeniowa

Kontakt email, www
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
90-004 Łódź , woj. Łódzkie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Jesteśmy nową marką na rynku branży ubez­pieczeniowej, jed­nak z
ubez­pieczeni­ami związani już od ponad 20 lat. Nasze pier­wsze
kroki staw­ial­iśmy w najwięk­szych Towarzyst­wach
Ubez­pieczeniowych w Polsce. Tam zdobyliśmy prak­ty­czną wiedzę i
cenne doświad­cze­nie, które teraz sukcesy­wnie wyko­rzys­tu­jemy
we współpracy naszymi Klientami. Obec­nie współpracu­jemy z takimi
Ubez­pieczy­cielami jak TUiR Warta, Gen­er­ali, Com­pensa, Uniqa,
InteRisk, PTU . Lista naszych part­nerów cały czas się pow­ięk­sza.
Obec­nie trwają roz­mowy z kole­jnym poten­tatem na rynku
ubez­pieczeń — Allianz S.A. Nasza oferta skierowana jest zarówno
dla Osób Fizy­cznych, Małych i Śred­nich Przed­siębiorstw jak i
dużych pros­pe­ru­ją­cych Firm. Jesteśmy nową prężnie
rozwi­ja­jącą się firmą otwartą na współpracę z Komisami i
Dil­erami Samo­chodowymi. Chęt­nie również naw­iązu­jemy kon­takty
z agen­tami ubezpieczeniowymi. Na naszej stronie dostępna jest
oferta jak i aktu­alne pro­mocje. Może­cie Państwo się z nami
skon­tak­tować poprzez następu­jące kanały zdalne: for­mu­larz
kon­tak­towy na stronie www.ensubezpieczenia.pl , drogą mailową,
bądź kon­tak­tu­jąc się z nami bezpośred­nio pod numerem tele­fonu
608 647 116 . Postaramy się pomóc i odpowiedzieć
na wszys­tkie Państwa pytania. Chcąc zapewnić Państwu najwyższy
stan­dard obsługi, pro­ponu­jemy dwie możli­wości spotka­nia.
Pier­wszy, to bezpośredni dojazd do Państwa celem przed­staw­ienia
oferty, bądź umaw­ia­jąc się w Placówce Towarzystwa, z którym
będziecie chcieli Państwo pod­pisać umowę