Ł. Kopacki, M. Jabłonowski

Kontakt email, www
Witosa 31 zobacz inne firmy z Witosa
00-710 Marcelin , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Ubezpieczenie mieszkaniaUbezpieczając mieszkanie (lokal mieszkalny), ochronąubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące przedmioty:lokal mieszkalnystałe elementy lokalu mieszkalnegomienie ruchomekomórka lokatorskagarażOchrona ubezpieczeniowa może obejmować następujące zdarzenia(ryzyka):ogień i inne zdarzenia losowepowódźkradzież z włamaniem i rabunekUbezpieczenie domuUbezpieczając dom (budynek mieszkalny), ochroną ubezpieczeniowąmogą zostać objęte następujące przedmioty:budynek mieszkalnystałe elementy budynku mieszkalnegomienie ruchomekomórka lokatorskagarażobiekty małej architekturyOchrona ubezpieczeniowa może chronić przed następującymizdarzeniami(ryzykami):ogień i inne zdarzenia losowepowódźkradzież z włamaniem i rabunekAssistance oraz assistance rozszerzonyAssistance podstawowy, jest przeważnie darmowymdodatkiem do zawieranej umowy ubezpieczeniowej. Assistanceumożliwia m. in. bezpłatne skorzystanie z pomocy technicznej w domulub różnego rodzaju usług informacyjnych. Zakres oraz zasadykorzystania z usług są szczegółowo regulowane w Ogólnych WarunkachUbezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych.Assistance rozszerzony, można dokupić dozawieranej umowy ubezpieczenia (tylko z wybranymi TowarzystwamiUbezpieczeniowymi). Assistance rozszerzony dodatkowo umożliwia m.in. bezpłatne skorzystanie z pomocy medycznej w Polsce lub serwisuinformatycznego. Zakres oraz zasady korzystania z usług sąszczegółowo regulowane w Ogólnych Warunkach UbezpieczeniaTowarzystw Ubezpieczeniowych.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadkówZawierając umowę ubezpieczenia domu lub mieszkania, umowę możnarozszerzyć o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwychwypadków. Ubezpieczenie to daje jej możliwość uzyskaniaodszkodowania w przypadku zajścia zdarzeń powodujących m. in.powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego lub teżnawet jego śmierci. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferuje innyzakres ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Ogólnymi WarunkamiUbezpieczenia.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejZawierając umowę ubezpieczenia domu lub mieszkania, umowę możnarozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osóbbliskich Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, stale z nimzamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. KażdeTowarzystwo Ubezpieczeniowe oferuje inny zakres ochronyubezpieczeniowej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.